Η Διαταγή Πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό που ενσωματώνει μία οφειλόμενη χρηματική απαίτηση. Εκδίδεται από τον Ειρηνοδίκη, αν η απαίτηση είναι μικρότερη ή ίση των 20.000 ευρώ ή από τον Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου σε περίπτωση που ξεπερνά το ποσό αυτό που είναι κάθε φορά αρμόδιο κατά τόπο. Προκειμένου να εκδοθεί η Διαταγή Πληρωμής, θα πρέπει η οφειλή να αποδεικνύεται εγγράφως, με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εκδόθηκε μετά από ομολογία ή αποδοχή της αίτησης από τον οφειλέτη.

Υπόδειγμα:

Το νομικό τμήμα της εταιρίας μας αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου την προσφυγή δικαστικής ενέργειας με σαφήνεια και πραγματικά στοιχεία για την  διεκδίκηση τις οφειλής του διαμερίσματος από τον οφειλέτη του, σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινή λύση οφειλέτη και εναγόμενου με εξώδικη πρόσκληση ή ρύθμιση χρέους. Συντάσσετε με την συναίνεση της πολυκατοικίας ή του εκλεγμένου διαχειριστή (όπου προήλθε από απόφαση γενικής συνέλευσης) ,κατατίθεται στο δικαστήριο  και με επίδοση σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση χρεών είναι ο οφειλέτης να έχει διάθεση για εξόφληση του χρέους  με εξωδικαστικό τρόπο.
Οι Δικηγόροι της εταιρίας έρχονται σε επικοινωνία με τον οφειλέτη και με κοινή συναίνεση υπογράφεται ο συμφωνηθείς αριθμός δόσεων, ημερομηνία εξόφλησης δόσης και ποσό.

Το νομικό τμήμα της εταιρίας μας, το οποίο αποτελείται από τους έμπειρους νομικούς Μπίκου Ελευθερία, Πασσά Αικατερίνη, Σαφλούκα Συμεώνα και Ψωμά Ελισάβετ,  αναλαμβάνει να συντάξει το «εξώδικο» έγγραφο το οποίο κοινοποιείται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε κάποιο άλλο μέσω δικαστικού επιμελητή, με βεβαιωμένη ημερομηνία και ώρα παραλαβής, με σκοπό να αποδεικνύεται εγγράφως, μέσω της έκθεσης επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή, ότι ο παραλήπτης έλαβε γνώση του εγγράφου αυτού, προκειμένου να μην μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε αφενός ότι ο “αποστολέας” του δήλωσε τα όσα περιέχονται στο εξώδικο, αλλά και ούτε αφετέρου ότι ο “παραλήπτης” του έλαβε γνώση αυτό.

Για Εμάς

Στα γραφεία υπάρχει ξεχωριστό νομικό τμήμα που αναλαμβάνει οποιαδήποτε νομική υπόθεση που σχετίζεται με ακίνητα και πιο συγκεκριμένα διεκπεραιώνει ανεξόφλητες οφειλές στις κοινόχρηστες δαπάνες μιας πολυκατοικίας.

Τελευταία Νέα

21 Ιανουάριος 2017
21 Ιανουάριος 2017
21 Ιανουάριος 2017